Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

O Instytucie

Głównym celem funkcjonalnym Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów, doskonalenie kadry naukowej, upowszechnianie wiedzy oraz współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

 

Pracownicy Instytutu reprezentują dwie dyscypliny naukowe – nauki biologiczne i nauki o Ziemi i środowisku, należące do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Problematyka badawcza realizowana w ramach działań Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi ma charakter interdyscyplinarny. W zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych, geograficznych i środowiskowych prowadzone są, zarówno badania laboratoryjne, jak i terenowe. Dotyczą one, między innymi ochrony przyrody i środowiska, funkcjonowania organizmów żywych w warunkach optymalnych i stresowych, a także obejmują zagadnienia z botaniki, ekologii, zoologii, hydrologii, geomorfologii, teledetekcji, astrofizyki, paleogeografii oraz chemii.

 

W Instytucie działają Koło Przyrodników „Biosfera” oraz Studenckie Koło Naukowe Geografów.

Bioinformatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie)

O kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy i funkcjonowania organizmów, technologii wykorzystywanych w genomice i biologii molekularnej, specjalizowanych języków programowania, bioinformatyki sekwencji biologicznych, bioinformatyki strukturalnej oraz analizy danych wysokoprzepustowych. Oferta przedmiotów na kierunku bioinformatyka wychodzi naprzeciw najnowszym trendom w dziedzinie biologii i informatyki, zapewniając przygotowanie merytoryczne i metodyczne na najwyższym poziomie, a także konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka umożliwią zdobycie absolwentowi wiedzy i umiejętności w zakresie: budowy i funkcjonowania organizmów: w szczególności organizmów modelowych i układów biologicznych wykorzystywanych w nowoczesnych badaniach biologicznych, technologii wykorzystywanych w genomice i biologii molekularnej: sekwencjonowania II i III generacji, technik profilowania genomowego oraz metod z zakresu genomiki porównawczej i funkcjonalnej, specjalizowanych języków programowania: Perl, Python i R, bioinformatyki sekwencji biologicznych: algorytmów i narzędzi przetwarzania i porównywania sekwencji DNA, RNA i białek, bioinformatyki strukturalnej: modelowania i przewidywania struktur makrocząsteczek biologicznych, analizy danych wysokoprzepustowych: wykorzystywania i tworzenia procedur analizy danych pochodzących z sekwencjonowania NGS.

 

 

Praca po studiach 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • instytucjach naukowych zajmujących się badaniami biologicznymi, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych;
  • instytucjach medycznych wykorzystujących osiągnięcia genetyki;
  • diagnostyce medycznej;
  • projektowaniu terapii;
  • w firmach agrobiotechnologicznych.

Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji, w których gromadzi się, przetwarza i analizuje dane biologiczne, a także w laboratoriach badawczych. Mogą podejmować pracę w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi oraz w innych instytucjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz podyplomowych.

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

11.00–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 318N
prezentacja kierunków studiów
przedstawiciele kierunków | Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

DANE KONTAKTOWE

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N 

telefon 12 662 78 20 

ibnz@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi