Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

O Instytucie

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji (IPEiA) powstał z przekształcenia Instytutu Prawa i Ekonomii (IPE) w październiku 2022 roku. Wcześniej, w ramach restrukturyzacji, z dawnego Instytutu Politologii wyłonił się Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (IPAiE), który funkcjonował do września 2019 roku pod ówczesnym Wydziałem Politologii.

 

Od samego początku funkcjonowania Instytutu były podejmowane przedsięwzięcia mające na celu stworzenie optymalnych warunków dla jego działalności naukowej i dydaktycznej, jak również dla bieżącej działalności organizacyjnej. Rzutują one nie tylko na jakość działania tej jednostki, ale również na wizerunek całej Uczelni. Należą do nich między innymi działania usprawniające bieżące funkcjonowanie Instytutu, projekty, które wzmacniają prestiż Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, odbiór tej Uczelni zarówno przez obecnych, jak i przyszłych studentów, gremia naukowe krajowe i zagraniczne, czy przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych.

 

Obecnie Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oferuje kształcenie na kierunkach: prawo, ekonomia, administracja, kryminalistyka, logistyka, geodezja i geoinformacja, gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami oraz gospodarka przestrzenna.

Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Absolwent kierunku administracja o profilu ogólnoakademickim posiada zaawansowaną wiedzę związaną z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państwach demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego. W zaawansowanym zakresie orientuje się w problematyce ekonomicznej i prawnej. Zdobytą w trakcie studiów wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w realizacji własnej ścieżki zawodowej. Jego przedmiotowe kompetencje obejmują zagadnienia ze stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności pozwalają na samodzielne przygotowanie przez absolwenta ustnych i pisemnych wypowiedzi na temat istotnych zagadnień dyscyplin naukowych związanych z administracją, na identyfikację oraz rozwiązywanie problemów merytorycznych.

 

Absolwent studiów na kierunku administracja jest przygotowany do pełnienia roli wysokiej klasy specjalisty w zakresie administracji publicznej, gospodarczej czy europejskiej. Posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych. Ponadto posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną między innymi z zakresu: rodzajów struktur oraz instytucji społecznych; różnego rodzaju ustrojów i systemów prawnych i gałęzi prawa; wybranych subdyscyplin prawa; podstawowych metod interpretacji tekstu normatywnego; zasad i norm etycznych w administracji i gospodarce.

 

 

Praca po studiach 

Absolwent kierunku administracja o profilu ogólnoakademickim nabył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pełnienia różnorodnych ról społecznych i funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

 

Absolwent kierunku administracja jest przygotowany do wykonywania obowiązków zawodowych:

  • w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
  • w instytucjach i agendach UE;
  • w policji, w służbach specjalnych;
  • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków;
  • jako menedżer i ekspert różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń (trzeci sektor);
  • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm (jako specjalista do spraw marketingu, doradca finansowy lub ekspert od spraw podatków).

Absolwent administracji przygotowany jest również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

Kryteria przyjęć, terminarz rekrutacyjny

 

 

Programy studiów 2023/2024

Program wykładów i warsztatów

11.00–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 1)
Q&A z wykładowcami i studentami kierunków
| Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

 

12.00–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Audytorium
wykład „Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia jako narzędzie w zwalczaniu współczesnych zagrożeń” wraz z inscenizacją miejsca zdarzenia
dr Dariusz Szydłowski | Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

DANE KONTAKTOWE

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 97
ipae@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji